Weekendje weg Een weekendje weg cadeaubon geven Verras iemand eens ... lees meer
Beterschap Wens iemand beterschap met een cadeaubon Is er iemand ziek? Dan wil je natuurlijk graag laten lees meer
Restaurant Verras iemand met een restaurant cadeaukaart Wil jij graag iemand bedanken voor de hulp die z lees meer
Dagje uit Een dagje uit cadeaukaart geven Het is altijd leuk om een dagje uit cadeaubon te geven &eacut lees meer
Bioscoop Naar de film met een bioscoopbon Een bioscoop cadeaukaart is een perfect cadeau wanneer ieman lees meer
Sport Een sportief cadeau geven met een sport cadeaukaart Niets is fijner voor de actieve en sporti lees meer

Privacybeleid

Op het gebruik van deze website en de diensten van kiesjecadeaukaart.nl is deze privacy policy van toepassing. Lees deze privacy policy en de disclaimer goed door voordat u van de website en de diensten van kiesjecadeaukaart.nl gebruik maakt.
1. Inleiding
Kiesjecadeaukaart.nl verzamelt geen persoonsgegevens tenzij deze op vrijwillige basis worden verstrekt.
Indien de bezoeker zich opgeeft om via e-mail informatie te ontvangen, geeft een bezoeker kiesjecadeaukaart.nl toestemming zijn of haar persoonlijke gegevens op te slaan in een bestand van kiesjecadeaukaart.nl met het oog op een geautomatiseerd klantenbeheer en marktonderzoek. Bij elke e-mail communicatie zal de bezoekers de mogelijkheid geboden worden geen verdere informatie te ontvangen.
Indien de bezoeker zich opgeeft om informatie via post te ontvangen, beschikt hij over de keuze zijn gegevens enkel te laten verwerken voor de specifieke vraag of tevens in de toekomst verdere informatie te ontvangen. In dit laatste geval geeft een bezoeker kiesjecadeaukaart.nl toestemming zijn of haar persoonlijke gegevens op te slaan in een bestand van kiesjecadeaukaart.nl met het oog op een geautomatiseerd klantenbeheer en marktonderzoek.
De verstrekte gegevens kunnen worden doorgegeven aan de met kiesjecadeaukaart.nl contractueel of vennootschapsrechtelijk verbonden ondernemingen.
Voor kiesjecadeaukaart.nl is privacy van het grootste belang. Uw persoonsgegevens worden behoorlijk en zorgvuldig verwerkt en beveiligd, in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
2. Verwerking persoonsgegevens
Kiesjecadeaukaart.nl verwerkt uw persoonsgegevens nadat u door middel van registratie een account hebt aangemaakt, nadat u een offerte hebt aangevraagd of nadat u contact met kiesjecadeaukaart.nl hebt gezocht.
3. Doeleinden gegevensverwerking
Kiesjecadeaukaart.nl verzamelt en verwerkt uw gegevens om diensten te kunnen bieden die u gevraagd hebt en om te voldoen aan verzoeken die u hebt gedaan. Voorts verzamelt en verwerkt kiesjecadeaukaart.nl uw gegevens om de website en de wijze van het gebruik daarvan aan te passen en te ontwikkelen. Slechts indien u daar vooraf expliciet toestemming voor hebt gegeven, verzamelt en verwerkt kiesjecadeaukaart.nl uw gegevens om u relevante informatie over kiesjecadeaukaart.nl toe te sturen. U kunt zich via een ontvangen bericht altijd weer afmelden voor het ontvangen van relevante informatie.
Kiesjecadeaukaart.nl zal uw persoonsgegevens niet aan derden ter beschikking stellen, tenzij (a) dat op grond van wet, regelgeving, gedragscodes of onherroepelijke of uitvoerbaar bij voorraad verklaarde rechterlijke uitspraken verplicht is, (b) dat noodzakelijk is in verband met de veiligheid, en/of (c) kiesjecadeaukaart.nl redelijkerwijs vermoedt dat u betrokken bent bij inbreukmakende of onrechtmatige activiteiten.
4. Cookies
Wanneer u de website bezoekt, zal dat bezoek geregistreerd worden door middel van zogenaamde cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op de harde schijf van uw computer worden opgeslagen, waardoor voor kiesjecadeaukaart.nl informatie beschikbaar komt over het gebruik van de website en waardoor voorkeuren, gebruikersnamen en wachtwoorden onthouden kunnen worden. Deze informatie kan tevens geanalyseerd worden om trends te ontdekken en statistieken op te bouwen, zoals met betrekking tot de vraag welke delen van de website het meest bezocht worden en hoe lang bezoeken duren.
De informatie die middels cookies wordt verzameld is alleen te koppelen aan een computer en niet aan een bepaalde gebruiker. Kiesjecadeaukaart.nl kan daarmee dus niet uw identiteit achterhalen. U hebt de mogelijkheid om uw internetbrowser zo in te stellen dat cookies worden geweigerd. Het kan echter zijn dat de website daardoor niet meer optimaal gebruikt kan worden.
5. Minderjarigen
In beginsel mag iedereen van de diensten van kiesjecadeaukaart.nl gebruik maken en kan iedereen zich registreren. Als u echter nog geen zestien jaar oud bent, heeft u toestemming van uw ouders of voogd nodig voordat u een account aanmaakt. Als u een account aanmaakt en daarmee deze privacy policy accepteert, bevestigt u dat u zestien jaar of ouder bent of toestemming van uw ouders of voogd hebt om u te registreren.
6. Veiligheid van persoonsgegevens
Kiesjecadeaukaart.nl zal alle redelijke technische en organisatorische maatregelen treffen die nodig zijn om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens veilig, juisten up-to-date zijn. Kiesjecadeaukaart.nl zal de persoonsgegevens veilig opslaan en de nodige maatregelen treffen om deze te beschermen tegen misbruik en verlies, onbevoegde toegang, bewerking en openbaarmaking. Zij kan evenwel geen garantie geven dat persoonsgegevens die over het internet verstuurd en ontvangen worden altijd 100% beveiligd zijn.
Kiesjecadeaukaart.nl zal redelijke maatregelen treffen om persoonsgegevens te verwijderen of niet-identificeerbaar te maken wanneer het niet langer noodzakelijk is deze te bewaren.
7. Toegang tot en correctie van persoonsgegevens
U kunt te allen tijde bij kiesjecadeaukaart.nl opvragen over welke persoonsgegevens zij van u beschikt. Kiesjecadeaukaart.nl zal deze informatie binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek aan u doen toekomen.
Indien u de persoonsgegevens die op u betrekking hebben wenst te wijzigen of corrigeren, dan kunt u daartoe een verzoek indienen via e-mail: info@kiesjecadeaukaart.nl. kiesjecadeaukaart.nl zal binnen vier weken na ontvangst van een dergelijk verzoek aangeven of en in hoeverre aan het verzoek kan worden voldaan.
8. Verzet tegen gegevensverwerking
U kunt te allen tijde verzet aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens wegens bijzondere persoonlijke omstandigheden. Kiesjecadeaukaart.nl zal het verzet binnen vier weken na ontvangst beoordelen.
9. Wijzigingen
Kiesjecadeaukaart.nl behoudt zich het recht voor om in de privacy policy wijzigingen aan te brengen. Een gewijzigde privacy policy is van toepassing vanaf het moment dat deze op de website wordt gepubliceerd. De op enig moment van toepassing zijnde privacy policy is te allen tijde te raadplegen op en downloaden van de website. Controleer de website dan ook regelmatig. Een gewijzigde privacy policy komt onmiddellijk voor de oudere versie in de plaats.
10. Hyperlinks
De website kan hyperlinks bevatten die verwijzen naar websites die door andere partijen dan kiesjecadeaukaart.nl worden beheerd. Kiesjecadeaukaart.nl heeft geen zeggenschap over deze externe websites. Het is mogelijk dat op het gebruik van deze externe websites andere privacy regels van toepassing zijn. Kiesjecadeaukaart.nl is niet aansprakelijk voor schade en kosten, van welke aard dan ook, die verband houden met (de inhoud en het gebruik van) deze externe websites.
11.Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Deze privacy policy en de rechtsverhouding tussen kiesjecadeaukaart.nl en de gebruiker van de website en diensten van kiesjecadeaukaart.nl worden beheersd door Nederlands recht. De rechtbank te Amsterdam is bij uitsluiting bevoegd om te oordelen over geschillen die tussen hen ontstaan.
12. Verdere informatie
Vragen en klachten kunnen te allen tijde aan kiesjecadeaukaart.nl worden gericht op het volgende e-mailadres: info@kiesjecadeaukaart.nl.

Disclaimer

Typefouten en fouten als gevolg van technische onvolkomenheden op deze site zijn voorbehouden. Kiesjecadeaukaart.nl heeft het recht haar algemene voorwaarden te wijzigen. Kiesjecadeaukaart.nl zal haar klanten hiervan zo goed als mogelijk op de hoogte brengen. De actuele versie van de algemene voorwaarden staat op deze website vermeld onder de button algemene voorwaarden. De algemene voorwaarden die op de website zijn geplaatst zijn geldend. Door en na plaatsing van nieuwe algemene voorwaarden op de website komen de oude voorwaarden te vervallen. Kiesjecadeaukaart.nl spant zich in om de informatie die zij aanbiedt op deze site zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn, maar geeft hiervoor geen garanties. Kiesjecadeaukaart.nl aanvaardt hiervoor derhalve geen aansprakelijkheid.
De door kiesjecadeaukaart.nl verzamelde gegevens van haar klanten worden behandeld conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens en hetgeen in het Privacy Statement staat vermeld. Niets van deze site mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm of welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van kiesjecadeaukaart.nl.

top 5 aanbieders Cadeau.nl Bekijk deze aanbieder Plantje.nl Bekijk deze aanbieder Whish.nl Bekijk deze aanbieder Kerstwebwinkel.nl Bekijk deze aanbieder Leenbakker.nl Bekijk deze aanbieder